سازه گستر البرز، تولیدکننده سازه های فلزی و مبلمان باغی